woensdag, januari 03, 2007

De laatste via Blogger

Ik heb een nieuwe lay-out gemaakt bij mijn weblog. Deze is niet meer via Blogger gelinkt, hierdoor vervalt ook het RSS-feed adres. Ik vraag dan ook aan een ieder die dit bericht via een RSS-Feeder programma binnen krijgt even het adres te wijzigen zodat in de toekomst je ook op de hoogte blijft mijn nieuwtjes.

maandag, november 13, 2006

Naar aanleiding van de motie programmakader Kunst en Kultuur 16 juni 2006
wel gehaald maar nogal wat vragen rondom haalbaarheid op inhoud.

Kunstuitingen reduceren tot alleen maar amateurkunst is een verschraling van- en zelfs een dooddoener voor kunst.
Kunst geeft kleur aan een stad; trekt mensen naar een stad; zonder dat dit altijd zichtbaar en meetbaar is.
Kunst in de gemeente moet er niet alleen staan omdat er nu eenmaal een 1% regeling bestaat. De burger moet daar ook van kunnen genieten en er zijn receptieve waarde uit kunnen halen.

Ad. 1
Niet de ambtenaar maar een kunstcommissie, bestaande uit mensen met grote affiniteit voor kunst, zou trajecten moeten onderzoeken en uitzetten, waarbij de ambtenaar dan de daarop volgende voorstellen kan bezien op haalbaarheid rondom de kosten en mogelijkheden binnen de gemeente.
Dus: leg een basis tot het aanstellen van een commissie, die na onderzoek, opdrachten kan geven.

Op dit moment hebben we een ambtenaar in dienst voor 20 uur. De afgelopen jaren is weinig (in ieder geval niet zichtbaar) gewerkt aan dit programmaonderdeel van de gemeente. Er is ooit onderzoek gedaan in hoeverre de gemeente samen zou kunnen werken met andere gemeenten onder de titel van "servet tot tafellaken".
Wellicht staan hier interessante onderdelen in waaruit geput kan worden en is het schrijven van een nieuw beleidsplan dan niet nodig.

De kreet: Hang- en stagelden worden toch niet meer gebruikt:
Nogal logisch: want er wordt weinig moeite gedaan om ergens iets op te hangen en wie zal daar dan naar vragen. Toch zijn er mogelijkheden genoeg als je daar onderzoek op doet: bijv. in Zevenaar:
- Pelgromstichting, binnen en buiten
- Slangentorentje, permanente exposities.
- bibliotheek
- kerk
- i.s.m. musiater
- jongeren/wijkhuizen
- ouderen huizen/ziekenhuis
- freulebos (beelden)
- gimbornhof (beelden)
- wat voor mogelijkheden bieden dan nog de buitengebieden

Website
Er is op internet helemaal niks over kunst te vinden. Voor iedere activiteit of evenement zou op een speciale pagina plaats moeten zijn om de lezer te informeren en Zevenaar op de kaart te brengen.
En laat de burger, op de hoogte zijn van mogelijkheden tot het aanvragen van eventuele eenmalige subsidies indien een vernieuwend project opgestart gaat worden.
In ieder geval kunnen vinden waar hij/of zij wezen moet.

Een kunstroute:
Geef in Zevenaar d.m.v. routebeschrijving van en naar de kunstobjecten én maak het kenbaar op internet

Bedrijven
Benader bedrijven en vraag of ze kunst willen hangen van kunstenaars. Dit kan zelfs voor kunstenaars tot de verkoop van een of meerdere doeken ontstaan.

Zomeraktiviteiten
Zorg voor vernieuwende activiteiten, wellicht kunnen zij meerwaarde vormen voor de reeds
bestaande zoals: jazz, muziekstad, country etc.
Maak gebruik van niet alleen de harmonie, maar ook vanuit toneel, dans- circus, muziekschool;
Giet extra jus over herhalende uitingen.

* Hierdoor is antwoord op feitelijk alle punten die zijn opgesomd tot het maken van de motie.

zondag, november 05, 2006

PvdA’ers snoeien bij Huis Sevenaer

(Uit de Gelderlander van 3 november 2006)
De raadsleden van de PvdA in Zevenaar en wethouder Wim Bless steken morgen hun handen uit de mouwen op het land­goed van jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer. Zij doen dit in het kader van Make a difference day, waarop zoveel moge­lijk mensen in Nederland vrijwilligerswerk doen. De sociaal­democraten helpen mee met het snoeien van bomen van Huis Sevenaer. Zij doen dit, omdat ze al jaren het grote belang van vrijwilligerswerk in Zevenaar onderkennen.

Na een welkome ontvangst en lekkere bak koffie zijn we aan de slag gegaan met het rooien van een aantal esdoorns in de rand van het bos langs de Babberichseweg. Een zware klus die door de vele handen gelukkig vrijwel geklaard kon worden. Tussen de middag werden we goed verzorgd door de Beheergroep Landgoed Huis Sevenaer. We kregen heerlijke pompoensoep, koffie, thee of (bio)karnemelk. Het geeft een goed gevoel om een bijdrage geleverd te hebben aan het moeizame onderhoud van het landgoed door vrijwilligers.

woensdag, oktober 18, 2006

Beperkte blik

(Uit de Gelderlander van 18 oktober 2006)
Sociaal Zevenaar is somber over het functione­ren van de Sociale Dienst. Dat zegt deze partij naar aanlei­ding van gesprekken met mensen in de bijstand.Sociaal Zevenaar heeft met tien mensen gesproken die in de bij­stand zitten en slechte ervarin­gen hebben met hoe ze worden behandeld. Daarnaast is Linda de Neve van deze partij mee ge­weest met een vrouw die haar ei­gen dossier wilde inzien. „Er ligt een dossier ter inzage”, zegt ze. „Maar er blijken meerdere dos­siers te bestaan. Hierin verwoor­den medewerkers hun ideeën over de cliënt.” Partijgenoot Paul Freriks vult aan: „In deze externe dossiers worden naar ons idee ongeoorloofde etiket­ten opgeplakt. Zoals een opmer­king als: mevrouw is niet ver­slaafd.”Sociaal Zevenaar is in gesprek­ken met uitkeringsgerechtigden tegengekomen dat mensen zich koud, kil en als een dossiernum­mer behandeld voelen. De Neve: „Mensen met werkervaring van meer dan dertig jaar voelen zich geschoffeerd. Wij pleiten voor een menswaardiger manier van omgaan met mensen die in de bijstand zitten. Je hebt te maken met sociale en emotionele aspec­ten. Niemand kiest er immers voor om werkloos te zijn.”Om die reden is Sociaal Zeve­naar voor een strenge sollicita­tieprocedure. Personeel van de Sociale Dienst moet sociaal vaar­dig zijn en zich goed kunnen verplaatsen in de cliënt, zo vindt Sociaal Zevenaar.Freriks: „Vroeger werkten er maatschappelijk werkers. Maar sinds de verhuizing van het ge­meentehuis naar het bedrijfsver­zamelgebouw twintig meter ver­derop, zijn het zogeheten klant­managers geworden. Ons voor­stel is: ruk ze uit dat bedrijfsver­zamelgebouw, waar ook het Centrum voor Werk en Inko­men in zit, en maak van deze medewerkers weer hulpverle­ners. Ik heb met een alleenstaan­de moeder van drie kinderen ge­sproken die zich vernederd voel­de. Deze vrouw probeert al tien jaar het hoofd boven water te houden en nu moet ze inzicht geven in haar echtscheidingsfor­mulieren en in al haar bankaf­schriften. Een standaardopmer­king van de Sociale Dienst is: als je het er niet mee eens bent, stap je maar naar de rechter.”Dat de raadscommissie Samen­leving op verzoek van wethou­der Wim Bless een werkbezoek brengt aan het CWI zal niet veel uitmaken, verwacht Sociaal Ze­venaar. „Ik denk dat ze het dan allemaal heel mooi voorspiege­len”, zegt De Neve.
Wethouder Wim Bless van Socia­le Zaken hoopt dat de raadsle­den van Sociaal Zevenaar toch meegaan op werkbezoek bij het CWI en de Sociale Dienst. Dit on­danks hun geringe vertrouwen.Hoor en wederhoor siert ook een politicus, vindt de wethou­der. Daarom hoopt Bless dat Paul Freriks en Linda de Neve van Sociaal Zevenaar zich willen laten overtuigen.Bless zegt niet verrast te zijn door de aard van de klachten. „Vorig jaar hebben we 37 be­zwaarschriften en 12 klachten gehad. We weten ook dat een aantal klachten terecht is, want die zijn gegrond verklaard. Dat Sociaal Zevenaar hieraan de kwalificatie verbindt dat de So­ciale Dienst slecht functioneert, vind ik ongenuanceerd. Lande­lijk gezien is dit helemaal geen slechte score. Er is geen sprake van een zorgelijke situatie, de Sociale Dienst levert een goede kwaliteit. Je moet hier realis­tisch in zijn. In elke organisatie worden fouten gemaakt. Ik weet bovendien van de medewerkers van de Sociale Dienst dat ze een klacht zien als verbeterinstru­ment.”Dat er meerdere dossiers van een cliënt in omloop zijn, zoals Sociaal Zevenaar beweert, be­strijdt de wethouder.„Cliënten hebben maar één dossier dat ze ook mogen in­zien. Van ongeoorloofde etiket­ten, zoals Sociaal Zevenaar schetst, is ook geen sprake. Al kan ik me wel voorstellen dat mensen iets lezen dat ze als ne­gatief ervaren. Waardeoordelen moeten medewerkers daarom voor zich houden.”Ten aanzien van de kritiek van deze partij dat het personeel in een onneembare vesting zou zit­ten, zegt de wethouder: „Het gaat er niet om waar ze zitten. Het gaat erom hoe ze hun werk doen.”


Het is goed dat er door de raad wordt gereageerd op signalen uit de samenleving. Echter de procedure die hier door SZ wordt gevolgd verdiend geen schoonheidsprijs. Sterker nog ik vind hem verwerpelijk. Over de rug van de zwakkere, dingen insinueren die (nog) niet zijn aangetoond behoort niet tot de taken van raadsleden. Ik kan mij geheel vinden in de nuance van de wethouder en geloof dat er bij de Sociale Dienst veel goede dingen worden gedaan.

dinsdag, oktober 17, 2006

Van Pendelbus tot Regiotaxi

(Uit de Gelderlander van 17 oktober 2006)
De stek­ker gaat uit de pendelbus tussen Zevenaar en Angerlo, laat ver­keerswethouder Gerard Nijland weten. Hiervoor in de plaats komt de Regiotaxi KAN. Van de vier ritten tussen Zevenaar en de drie dorpen van de voormali­ge gemeente Angerlo zat er slechts op één rit 1,25 passagier. Hiermee is volgens wethouder Nijland aangetoond dat de ani­mo te gering is.„Hiervoor in de plaats gaan we per 1 november dit jaar een proef houden met de Regiotaxi. Belangstellenden moeten een uur eerder bellen om een af­spraak te maken met de Regio­taxi, die in tegenstelling tot de pendelbus niet alleen op woens­dag, vrijdag en zaterdag rijdt, maar alle dagen beschikbaar is. De passagiers dienen wel op de­zelfde halteplaatsen als van de pendeldienst op te stappen.”Volgens Nijland is voor een tweede proef gekozen om de dorpen van Angerlo met Zeve­naar te verbinden.

Jammer dat (na een flitsende start) er toch te weinig mensen gebruik maakten van deze service.
Misschien dat deze optie wel tot de nodige klanten zal leiden.

maandag, oktober 16, 2006

Sociale Zaken ?

Tekening: Stefan Verwey

vrijdag, oktober 13, 2006

Starterswoningen in Babberich

(Uit de Gelderlander van 12 oktober)
De politieke partijen in Zevenaar vinden met de starters dat de echte betaalbare huizen in de nieuwbouwplannen voor Bab­berich zijn vergeten.Dat bleek gisteravond op een vergadering in het gemeente­huis van Zevenaar waarop de ste­denbouwkundige plannen voor de Middag-Oost (106 woningen) en Zwanenwaay (25 huizen) wer­den gepresenteerd. Voorafgaand aan de presentatie had de star­tersgroep Bouwen Op Onze Grond (BOOG) uit Babberich kri­tiek geuit over het ontbreken van de mogelijkheid tot particu­lier opdrachtgeverschap, zoals BOOG dat voor ogen staat.BOOG is een kopersvereniging van plattelandsjongeren die zelf als projectontwikkelaar wil op­treden. BOOG kreeg gisteravond het volste gelijk, van alle politi­ke partijen. PvdA’er Stef Bijl wil deze mogelijkheid zwart-op-wit en vóór de gemeenteraadsverga­dering van deze maand zien. „Er is niet goed omgegaan met de zienswijzen”, oordeelde CDA’er Jan Witjes. Harry Staring van Lo­kaal Belang ziet mogelijkheden naast het te bouwen Kulturhus.

Uit dit artikel zou kunnen blijken dat ik heb gepleit voor alléén de mogelijkheid van BOOG. In mijn pleidooi heb ik het college gevraagd een duidelijker signaal aftegeven dat er binnen de plannen voldoende mogelijkheden zijn voor initiatieven zoals die van BOOG. Dit signaal zou kunnen worden afgegeven door het op te nemen in de aanbiedingsbrief van dit onderwerp die het college aan de raad stuurt.